Coordonnées Viessmann au Kazakhstan

Nos représentations  

Представительство Viessmann в Казахстане
пр. Кабанбай Батыра, 49
KZ 010000 г. Астана
Казахстан

Тел. :+7 7172 5915 84
Тел. :+7 7172 5915 85
Факс :+7 7172 5915 83
E-Mail : info-kz@viessmann.com

Дальнейшую информацию на русском языке получите Вы на
www.viessmann.ru


Représentations Viessmann Kazakhstan
Kabanbaj Batyr Str. 49
KZ 010000 Astana
Kazakhstan

Téléphone : +7 7172 5915 84
Téléphone : +7 7172 5915 85
Télécopie : +7 7172 5915 83
E-Mail : info-kz@viessmann.com

Further information in English
www.viessmann.com